سیستم صدا مرکز خرید :

در مراکز خرید پس از زیبایی مهم ترین امر سیستم صوتی یک مرکز خرید است که

حتما شاهد یک سری المان های خاص است .

تفکیک بودن صدا. یکسان بود صدا در تمامی نقاط مرکز خرید و استفاده از امکانات

پیجینگ و پخش تیزر های تبلیغاتی از طریق سیستم صوتی .

بخش عمده استفاده از سیستم صدا مرکز خرید آن است که در تمامی طول

فعالیت روزمره واحد های تجاری و مشتریان فضایی همراه با موزیک پس زمینه را

تجربه کنند.

حتما برای شما اتفاق افتاده که به یک مرکز خرید رفته باشید که هر چه قدر هم

زیبا باشد شما میل زیادی به گشت زدن داخل فضا های آن را نداشته باشین علت

آن، نبود موزیک لایت و فضایی دل نشین است . این امر بدیهی است که موزیک در

تمام مکان های عمومی باعث جذب افراد به آن مکان میشود .