بلندگو سقفی:

بخشی از سیستم صوتی را بلندگو ها تشکیل می دهد .

بلندگو ها به چند بخش تقسیم میشود بلندگو های تو کار و بلندگو های روکار

بلندگو سقفی  بخشی از سیستم صوتی میباشد.