بلندگو دیواری :

بخشی از سیستم صوتی را بلندگو ها تشکیل می دهد .

بلندگو ها به چند بخش تقسیم میشود بلندگو های تو کار و بلندگو های توکار

بلندگو های دیواری همان بلندگو های دیواری یا دکوراتیو میباشند.